Zamknięcie przedszkola 29.03.2021 - 9.04.2021

Opublikowano: 2021-03-25 15:44, Numer artykułu: 38289 , Autor: A.Widajewicz

 

Szanowni Rodzice

 

W związku z pojawieniem się nowego Rozporządzenia MEiN  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (brak publikacji w dniu 27.03.2021 r.)  zwiększającego katalog osób uprawnionych do posyłania dzieci do przedszkola, rodzice zainteresowani przyprowadzaniem swojego dziecka do przedszkola w okresie urzędowego zamknięcia placówki, a spełniających poniższe kryteria proszę o niezwłoczne przesłanie wniosku wraz z oświadczeniem.

Termin przyjmowania wniosku do 28.03.2021 r. do godziny 12.00. 

Proszę przesyłać wnioski i oświadczenia na adres:     p34.dyrektor@op.pl

 

W załączeniu przesyłam dodatkowo wniosek, który jest wymagany w myśl nowego rozporządzenia i oświadczenie.

 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem możliwość przyprowadzania dzieci do przedszkola podczas  „lockdown” dotyczy następujących rodziców:

4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

 

 

Z poważaniem

                                                                                                              Ewa Tomasik

 

 

Informuję, że  decyzją Rządu w dniach od 29.03.2021 do 9.04.2021 r. przedszkola zostają zamknięte. 

Ważne!!! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

 

Rodzice, wskazanych przez Rząd służb mogą przyprowadzać dzieci do przedszkola po złożeniu stosownego Oświadczenia Ze względów organizacyjnych  (mi.n. konieczności zaplanowania żywienia dzieci)  Oświadczenia będą przyjmowane do 26.03.2021 r. do godziny 13.00. 

Oświadczenia proszę dostarczać osobiście lub przesyłać mailem na adres p34.dyrektor@op.pl

 

Z poważaniem

 

Ewa Tomasik

Dyrektor Przedszkola nr 34

"Mali Odkrywcy"