ŁAMANIE BARIER W ODKRYWANIU ŚWIATA POPRZEZ ROZBUDZANIE KREATYWNOŚCI, AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ I ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH

Opublikowano: 2023-09-04 17:11, Numer artykułu: 71317 , Autor: A.Widajewicz

PODSTAWOWE CELE NASZEGO PROJEKTU

 

  • Rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się dzieci i dorosłych z uwzględnieniem wartości edukacji włączającej
  • Rozbudzanie aktywności twórczej dz. w celu wyrażania uczuć i emocji, nabywanie i wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych podczas wyjazdów oraz budowania relacji w grupie.
  • Zwiększenie kompetencji językowych i cyfrowych dzieci i nauczycieli gwarantujących europejski wymiar edukacji przedszkolnej.

 

Chcielibyśmy podnieść kompetencje całego zespołu w zakresie Edukacji Włączającej oraz wspierania emocjonalnego i społecznego rozwoju dzieci. Ponieważ pragniemy, aby nasi absolwenci odnosili sukcesy w szkole, dlatego chcemy poznać metody tworzenia przyjaznych społeczności, zwiększenia uczestnictwa wszystkich dzieci w nauce, kulturze oraz zredukować wykluczenie z edukacji. W aktualnych czasach nabycie takiej umiejętności będzie szczególnie ważne. Chcielibyśmy wzmocnić europejską współpracę między nauczycielami zaangażowanymi w edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz praktykującymi kreatywne, aktywizujące metody pracy w różnych kontekstach.

Drugą potrzebą jest podniesienie kompetencji i zdobycie nowych umiejętności do rozbudzania aktywności twórczej dzieci wykorzystywanej do rozwoju kompetencji osobistych i społecznych. Rada Pedagogiczna zaplanowała zwiększenie ilości działań o charakterze artystycznym - "Dziecko twórcą i kulturalnym odbiorcą sztuki", które będą wpływały na rozwój kompetencji osobistych i społecznych całej społeczności przedszkola (dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników). Naszą potrzebą jest wypracowanie zrozumienia potencjalnych metod dramy i teatru w edukacji (również włączającej). Dostarczenie i ćwiczenie kreatywnych pomysłów na wykorzystanie lalki – persona doll do rozwijania umiejętności komunikacji, współpracy, prezentacji, rozwiązywania problemów, krytycznego i kreatywnego myślenia. A ponadto wykorzystania teatru do rozwoju umiejętności muzycznych i plastycznych dzieci.

W tym celu chcielibyśmy poznać techniczne i praktyczne aspekty tworzenia masek i lalek oraz zapoznać się z teoretycznymi i funkcjonalnymi aspektami wykorzystania lalek w mediacjach, edukacji specjalnej, integracji, kreatywnym myśleniu i twórczej ekspresji. Po okresie pandemii zaobserwowałyśmy znaczny spadek kondycji psychicznej dzieci oraz ich odporności emocjonalnej. Ukrycie się za maską lub lalką znacznie ułatwi im wyrażanie swoich myśli, uczuć i emocji. Świat ekspresji artystycznej pomoże nam również przybliżyć dzieciom kulturę krajów mobilności. Chcemy, aby nasi wychowankowie byli otwarci na naukę i chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Dodatkową potrzebą, która widoczna jest przy podejmowaniu różnorodnych działań jest zwiększenie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Jednym z problemów naszej placówki jest częściowa zmiana kadry wynikająca z przejścia pracowników na emeryturę. W związku z tym zaistniała konieczność zachęcania kadry do dalszego rozwijania kompetencji językowych, do wielojęzyczności wraz z poznawaniem multikulturowości Europy, ale z zachowaniem naszego dziedzictwa narodowego. Uczęszczanie do przedszkola dzieci 6 narodowości inspiruje do poszukiwania różnych technik aktywizujących dzieci obcokrajowców. Bardzo zależy wszystkim nauczycielom, aby nawiązać długoterminową współpracę z nauczycielami z innych krajów, poznać inne systemy edukacyjne i dostosowywać naszą edukację do potrzeb dzieci i ich rodziców. Realizacja projektu, wszystkie aspekty związane z podejmowanymi działaniami, z promocją i upowszechnianiem projektu będą wykorzystywane do praktycznego wykorzystywania umiejętności cyfrowych; obróbka zdjęć, filmów, korzystanie z platform do komunikacji i promocji. Europejski charakter przedszkola chcemy zapewnić dzięki promowaniu: kultury europejskiej, wartości włączania, tolerancji odmienności kulturowej i religijnej oraz tożsamości narodowej