„KOMPETENCJE KLUCZOWE DOROSŁYCH I DZIECI DROGĄ DO SUKCESU MAŁYCH ODKRYWCÓW”

Opublikowano: 2020-08-24 21:49, Numer artykułu: 4986

 

 

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 34 „MALI ODKRYWCY”

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

                                                                                

PRIORYTET:

 

„KOMPETENCJE KLUCZOWE DOROSŁYCH I DZIECI DROGĄ DO SUKCESU MAŁYCH ODKRYWCÓW

– TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWIJANIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

CYFROWYCH, MATEMATYCZNYCH ORAZ ROZWIJANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INICJATYWNOŚCI DZIECI I DOROSŁYCH

 

 

 

GŁÓWNY KIERUNEK PRACY:

 

 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W PROCESIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE, POSZERZANIE WIEDZY,

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KODOWANIA, ROZBUDZANIE KREATYWNOŚCI I POMYSŁOWOŚCI ORAZ WYOBRAŹNI

 

 

 

 

CELE:

 • rozwijanie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
 • rozbudzanie zainteresowania językiem obcym nowożytnym - językiem angielskim, poznawanie słownictwa z wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej
 • dostrzeganie podobieństw i różnic w kulturze, obyczajach, krajobrazach: Portugalii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Malty oraz Polski (w tym poznanie obiektów z listy UNESCO)
 • rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności, pomysłowości, wyobraźni
 • rozwijanie procesów poznawczych takich jak: pamięć, uwaga, myślenie, analizowanie i wyciąganie wniosków
 • aktywny udział w projektach międzynarodowych: „Dot day”; „Code week”; „Godzina kodowania”
 • rozwijanie zainteresowań technologiami cyfrowymi, kodowaniem i programowaniem
 • rozwijanie krytycznego myślenia w odniesieniu do napływających informacji
 • poznawanie sposobów etycznego i odpowiedzialnego posługiwania się narzędziami technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 • rozwijanie zdolności i umiejętności w zakresie matematyki z ukierunkowaniem na kodowanie i robotykę
 • nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami z innych krajów oraz funkcjonowanie w grupach wielonarodowych
 • kształtowanie prawidłowych nawyków higieniczno – sanitarnych zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne dzieci w okresie pandemii