PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Opublikowano: 2023-09-24 09:38, Numer artykułu: 71989 , Autor: J.Najdowska

PRIORYTET:
„ŁAMANIE BARIER W ODKRYWANIU ŚWIATA POPRZEZ ROZBUDZANIE KREATYWNOŚCI, AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ I ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH”

 

GŁÓWNY KIERUNEK PRACY:
„JESTEM TWÓRCĄ I KULTURALNYM ODBIORCĄ SZTUKI” – poznaję i wyrażam siebie, buduję poczucie własnej sprawczości, uczę się tolerancji poprzez świat sztuki.


CELE:
• Rozbudzanie inwencji twórczej, w celu ułatwienia dzieciom wyrażenia własnych emocji i uczuć, zwiększenia poczucia własnej wartości, uświadomienia własnych predyspozycji, wyrobienia odwagi i śmiałości w podejmowanych działaniach poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności kulturalnej, takich jak: muzyka, plastyka, teatr i taniec.
• Ukazanie wielokulturowości poprzez przybliżenie dzieciom rzeczywistości społeczno-kulturowej (tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych) krajów partnerskich: Chorwacji, Czech, Norwegii, Hiszpanii i Portugalii;
• Poszerzanie słownictwa w zakresie języka ojczystego, języka angielskiego i języka rodzimego poznawanych krajów;
• Zwiększanie kompetencji cyfrowych poprzez rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych i systemów informatyczno – kumunikacyjnych (Internet, komunikatory społeczne - WhatsApp, Messenger, serwisy społecznościowe - Facebook;
• Rozwijanie u dzieci komunikacji, współpracy, umiejętności rozwiązywania problemów, kreatywnego myślenia i twórczej ekspresji poprzez dostarczenie i ćwiczenie kreatywnych pomysłów na wykorzystanie lalki „Persona doll”
• Rozwijanie u dzieci kompetencji osobistych, społecznych z uwzględnieniem edukacji włączającej poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach ekspresji dramowej, w których dzieci mogą wyrazić swoje rozumienie świata za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych;
• Uczenie tolerancji, szacunku wobec innych osób i przestrzegania tych wartości, nawiązywania prawidłowych relacji rówieśniczych nabywania umiejętności aktywnego uczestniczenia w rozmowie, uzasadniania swojego stanowiska, argumentowania, kulturalnego słuchania wypowiedzi innych osób;
• Wzbogacanie czynnego słownika, wdrażania się do posługiwania się mową komunikatywną, rozwijania umiejętności operowania głosem pod względem wyrazistości i intonacji;
dostarczanie dzieciom bogactwa przeżyć emocjonalnych;