"Nasze przedszkole"

Opublikowano: 2018-09-25 18:45, Numer artykułu: 4984

"NASZE PRZEDSZKOLE" M. KWAŚNIEWSKA, W.ŻABA-ŻABIŃSKA
Program wychowania przedszkolnego.

Wybrany do realizacji program „Nasze przedszkole” - program edukacji przedszkolnej M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej został wyróżniony w konkursie MEN i CODN. Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany do założeń aktualnej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej.
Celem głównym edukacji przedszkolnej wg autorek programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Autorki skoncentrowały treści programowe wokół form aktywności dziecka i przyporządkowały im cele szczegółowe w zakresie:

aktywności społecznej
aktywności językowej
aktywności poznawczej
aktywności artystycznej
aktywności ruchowej i zdrowotnej.
Aby je osiągnąć dziecko uczestniczy w długofalowym i skomplikowanym procesie, w którym nabywa we własnym tempie określone kompetencje. Jak podkreślają autorki należy pozwalać dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym tempem, potrzebami, rodzajem inteligencji oraz wyzwalaniem postawy twórczej. Pozwala ona na spostrzeganie, interpretowanie i przekształcanie otaczającej rzeczywistości. Dlatego też aktywność własna dziecka powinna współwystępować z wpływem otoczenia, czyli domu rodzinnego i przedszkola. Dla harmonijnego rozwoju jednostki ważne jest, aby przedszkole zapewniło równoważne pełnienie funkcji kształcącej, wychowawczej i opiekuńczej w planowaniu i organizacji dnia przedszkolnego. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa, przyjaznej atmosfery oraz indywidualizacji pracy z dzieckiem jest warunkiem osiągnięcia sukcesu w rozwoju na tym etapie.
Treści edukacyjne zawierają zakresy tematyczne oraz szczegółowe umiejętności przewidziane dla trzech poziomów: dzieci młodszych (3-4 letnich), dzieci starszych (5- 6 letnich) oraz dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju. Każda z form aktywności ma też sprecyzowane oczekiwane efekty w jej zakresie, które umożliwią dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej i sukcesu w realizacji obowiązku szkolnego.