Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 34 "Mali Odkrywcy" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
    • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Przedszkole Nr 34 'Mali Odkrywcy'
ul. Romana Dmowskiego 11
85-319 Bydgoszcz
tel.: 523731900
e-mail: p34@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Tomasik, p34.dyrektor@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 697032789. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Przedszkola nr 34 „Mali Odkrywcy"”

w Bydgoszczy

 

Budynek Przedszkola nr34  "Mali Odkrywcy” w Bydgoszczy znajduję się przy ulicy R.Dmowskiego 11

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Bramka wejściowa do budynku znajduje się przy Skwerze 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Do budynku prowadzą 3 wejścia: wejście do dyrektora i części administracyjnej dla interesantów i rodziców, wejście dla pracowników i dzieci z rodzicami oraz wejście od ul. R.Dmowskiego dla dostawców towarów. Wszystkie wejścia prowadzą po 3 stopniach schodów. Trzy wejścia służą jako wyjścia ewakuacyjne. Ponadto do ewakuacji wykorzystywane są wyjścia tarasowe (3 schody).  Brak podjazdów.

Strefa kontroli przed drzwiami budynku, wejście dla dzieci z rodzicami - czytnik kart dla pracowników i rodziców z dziećmi. Ponadto bramka zabezpieczona domofonem.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Przedszkole mieści się w parterowym budynku. Budynek nie wymaga windy. Schody wewnętrzne prowadzą do pomieszczeń gospodarczych znajdujących się w piwnicy (magazyn, obieralnia, pomieszczenie konserwatora, węzeł cieplny). Wąskie ciągi komunikacyjne uniemożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. 

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 

Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępny parking samochodowy (bezpłatny), przy ulicy R.Dmowskiego.

 

Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 

Tłumacz migowy na miejscu lub on-line

Brak