Obowiązek informacyjny

Opublikowano: 2020-09-01 21:00, Numer artykułu: 30632

 

Obowiązek informacyjny – dla osób trzecich, od których dane nie są zbierane

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że: 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła / Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy” ul. R. Dmowskiego 11 Bydgoszcz.
 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych,  Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy” ul. R. Dmowskiego 11,  Bydgoszcz
 3.  Celem przetwarzania danych Pani / Pana jest odbiór wychowanka z placówki oświatowej zgodnie
  z nadanym upoważnieniem przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka na podstawie art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, 
 5. nr dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa z dzieckiem.
 6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani / Pana dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu nauki wychowanka w placówce oświatowej.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

1)      dostępu do swoich danych osobowych;
2)      poprawiania swoich danych osobowych;
3)      wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
a)    zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
b)    potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4)      wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe pochodzą od rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, który wskazał Państwa w upoważnieniu do odbioru wychowanka z placówki oświatowej.
 2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.